Pravila korišćenja centra

 1. Redovno radno vreme Centra jasno je istaknuto na ulazu i na skyexperience.rs. Centar zadržava pravo da u svakom trenutku promeni radno vreme i o tome obavesti Korisnika elektronskim putem. Promena radnog vremena ne može biti osnova za produženje trajanja Paketa usluga koji je aktivan, niti osnov za povraćaj novca Korisniku Centra.
 2. Korisnici moraju prostorije Centra napustiti do njegovog zatvaranja označenog radnim vremenom Centra. Korisnici, čiji Paket podrazumeva ograničene termine korišćenja, moraju Centar napustiti prema ograničenjima izabranog Paketa.
 3. Korisnik je obavezan da prilikom ulaska u Centar izvrši registrovanje na ulaznim vratima, pokaže Člansku kartu i uredno registruje svoju posetu na Centralnoj recepciji. Registracija je obavezna isto tako za svakog Gosta Centra i moguća isključivo uz važeću ličnu ispravu sa fotografijom ( lična karta, vozačka dozvola ili pasoš ). Zaposleni u Centru proverava Korisničku kartu i njenu validnost, a kada proceni da je to potrebno proveriće i identitet Korisnika na osnovu lične isprave sa fotografijom. Korisnik je dužan da poštuje svaki zahtev za proveru identiteta. U slučaju da Korisnik izgubi Korisničku kartu, dužan je da prema važećem cenovniku nadoknadi izradu iste.
 4. Korisnik koji zaduži tekstil ili ključ od ormara i/ili sefa u obavezi je da pre napuštanja Centra sve zadužene stvari razduži na mestu predviđenom za to. U slučaju gubitka zaduženih stvari Korisnik je dužan da pre odlaska iz prostorija Centra prema važećem cenovniku nadoknadi gubitak.
 5. Centar ne snosi bilo kakvu odgovornost za nestanak stvari, novca i dragocenosti Korisnika Centra, uključujući i odgovornost za naknadu štete Korisniku Centra. Korisnici Centra prihvataju obavezu da u Centar ne donose posebno vredne stvari.
 6. Sve stvari koje se nađu u Centru biće čuvane u Centaru u periodu od 30 (trideset) dana od nalaženja. Stvari koje su kvarljive Centar neće čuvati.
 7. Nakon okončanja pojedinačnog korišćenja Centra, Korisnik je obavezan da u celini uzme iz ormara i sefa sve svoje stvari, a da ključeve preda na recepciji. Zabranjeno je čuvanje stvari u prostorijama Centra nakon izlaska Korisnika iz Centra.
 8. Otkazivanje fitnes usluge (personalni trening, zakazano merenje na vagi, personalni trening duo itd.) dozvoljeno je najkasnije 12 časova pre termina zakazane usluge, putem telefona. U suprotnom Korisnik u celini snosi trošak tražene usluge. Sve informacije o otkazivanju zakazanih usluga registruju se na recepciji Centra.
 9. Sve usluge u Centru se mogu platiti preko web shopa skyexperience-shop.rs isključivo karticama ili na Centralnoj recepciji, gotovinom ili platnim karticama koje Centar prihvata. Uplatu usluga i proizvoda Korisnik može izvršiti i preko računa pravnog lica, kao i sa svog ličnog tekućeg računa. Ukoliko se utvrdi da je bilo koja usluga plaćena neposredno zaposlenom Centra, Korisniku će njegovom krivicom biti prekinut Paket usluga.
 10. Ulazak u sportske sale Centra dozvoljen je isključivo u čistoj sportskoj odeći i obući. Pre upotrebe bilo koje od sprava u sali za vežbanje neophodno je na spravu položiti peškir.
 11. Pre korišćenja saune obaveza svakog Korisnika je da se istušira. Ulazak u saunu dozvoljen je u kupaćim kostimima (kupaćim gaćicama i šorts kupaćim gaćicama za muškarce i jednodelnim i dvodelnim kostimima za žene). U saunama je zabranjeno brijanje.
 12. Korisnik ima pravo da dobije uvodne instrukcije i objašnjenja procedura vežbanja za svaku od sprava bez posebne naplate takve usluge.
 13. Korisnik Centra mora biti osiguran od eventualnih povreda, u suprotnom vežba na sopstvenu odgovornost. Korisnik Centra mora da izvrši lekarski pregled u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS“, br. 10/2016). Centar ne snosi odgovornost za bilo kakvu povredu ili oštećenje zdravlja. Svi Korisnici obavezni su da uredno provere svoje zdravlje i dejstvo eventualnih lekova koje Koriste na mogućnost korišćenja Centra pre početka korišćenja usluga i sadržaja, a ukoliko to ne učine ili ukoliko ne prihvate savete svog lekara postupaju isključivo na lični rizik. Korisnik neće Koristiti sprave i sadržaj Centra ukoliko nisu sigurni da je takvo korišćenje za njih neškodljivo, a ukoliko ih Koriste čine to isključivo na lični rizik. Korisnik Centra potpisom Upitnika i Opštih uslova o korišćenju Centra garantuje Centru da je obavio lekarski pregled kod doktora sportske medicine kao i da je doneo na uvid Centru potvrdu da je sposoban za obavljanje sportskih aktivnosti odnosno da je njegovo stanje zdravlja takvo da mu omogućava korišćenje Centra.
 14. Korisnici su dužni da nakon korišćenja, inventar Centra uredno slože na za to predviđeno mesto uz poštovanje svih preporučenih higijenskih mera.
 15. Vežbanje u grupi sprovode se saglasno rasporedu istaknutom u Aplikaciji. Centar zadržava pravo promene rasporeda, načina održavanja i instruktora zaduženih za ovu vrstu Paketa, bez obrazloženja razloga promena. Za pojedine Pakete potrebno je prijavljivanje unapred preko aplikacije, u skladu sa pravilima istaknutim na recepciji ili na oglasnoj tabli.
 16.  Centar zadržava pravo, promene angažovanog personalnog trenera, bez obrazloženja razloga promene i bez obzira na broj preostalih uplaćenih usluga.
 17. Pomenute promene iz tačke 16. i 17. ne mogu biti osnova za produženje trajanja Paketa usluga koji je aktivan, niti osnov za povraćaj novca Korisniku Centra.
 18. U Centar se ne može donositi bilo kakvo naoružanje. Nijedan Korisnik, čak i ukoliko poseduje dozvolu za nošenje oružja, ne može donositi oružje u Centar. U Centru se ne čuva bilo kakvo oružje.
 19. Korisnici Koriste usluge i sadržaje Centra pridržavajući se pravila javnog reda, bez uznemiravanja drugih Korisnika. U pogledu rada na spravama i korišćenja kapaciteta Centra važi pravilo prednosti prvodošlog Korisnika, koji je počeo sa korišćenjem sprave ili odnosnog kapaciteta, do granice popunjenosti predviđene za odnosnu spravu ili kapacitet.
 20. U svim prostorijama Centra zabranjeno je pušenje.
 21. Korisnicima je zabranjen ulazak u službene i tehničke prostorije Centra.
 22. Zabranjeno je korišćenje Centra u stanju alkoholisanosti, omamljenosti od narkotika i bilo kojem drugom nedopuštenom stanju koje negativno utiče na stanje svesti Korisnika.
 23. Zabranjena je upotreba Centra licima koja imaju oštećenja kože ili kožna oboljenja. Zaposleni Centra mogu zabraniti upotrebu Centra licima koja imaju oštećenja kože i vidljive znakove kožnih bolesti.
 24. U Centru je zabranjeno fotografisanje i snimanje reklamnog materijala u korist trećih lica (pravnih i fizičkih) bez odobrenja Uprave kluba.
 25. U Centar se ne sme unositi bilo kakva hrana i piće.
 26. Centar ima pravo da trenutno udalji svakog Korisnika koji krši Opšte uslove korišćenja Centra.