USLOVI KORIŠĆENJA – KUPOVINE
na prodajnom mestu skyexperience-shop.rs

I Uvod
Ovi Opšti uslovi poslovanja (u daljem tekstu označeni i kao: Opšti uslovi ili Uslovi) definišu uslove prodaje preko sajta na veb adresi skyexperience-shop.rs, a u skladu sa odredbama članova 142-143 Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) i u skladu sa odredbama članova 26-29, 31-35, 55 Zakona o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 88/2021). Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se svi odnosi između Trgovca i Kupca u vezi sa prodajom preko veb prodavnice Trgovca, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Kupovinom preko web sajta skyexperience-shop.rs, Kupac se u celini saglašava sa sadržinom i primenom ovih Opštih uslova poslovanja Trgovca na sve odnose između Trgovca i Kupca u vezi sa izvršenom kupovinom i načinom pružanja Usluga, osim ukoliko je pisanim putem između Trgovca i Kupca izričito drugačije dogovoreno. Ovim Opštim uslovima, definišu se i prava i obaveze Kupca u vezi sa korišćenjem Usluga prema Pružaocu usluga.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se:

 • Opšti uslovi kupovine i korišćenja Usluga;
 • Rešavanje reklamacija Kupaca;
 • Pravo Kupca na odustanak od Ugovora i druga prava Kupca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača;
 • Opšti uslovi prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka Kupca;
 • druga pitanja od značaja za Ugovorni odnos Trgovca i Kupca.

 

II DEFINICIJE
Za potrebe ovih Uslova sledeće reči i izrazi imaće značenje definisano ovde:

a) Trgovac – PROWELLNESS D.O.O. TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD – Stari Grad, matični broj: 07552262, PIB: 101821719, čija je pretežna registrovana delatnost 9313 – Delatnost fitnes klubova, kontakt telefon: 011 292 08 20;

b) Kupac – fizičko ili pravno lice koje posredstvom sajta skyexperience-shop.rs od Trgovca kupuje Usluge koje pruža Pružalac usluga; Kupac može biti fizičko lice starije od osamnaest godina koje je uplatilo Uslugu ili lice koje ima više od 16 godina, ukoliko je u njegovo ime Uslugu uplatio jedan od roditelja. Za obaveze maloletnih lica u celini je odgovoran roditelj.

c) Usluge – usluge iz oblasti fitnesa i rekreacije koje Trgovac prodaje posredstvom veb prodavnice na adresi skyexperience-shop.rs, a koje Kupcima pruža Pružalac usluga;

d) Obračunski period – naznačeni i od strane Kupca prilikom kupovine odabrani period (na primer, dnevni, nedeljni, mesečni, šestomesečni…) u kome Kupac ima pravo korišćenja kupljenih Usluga kod Pružaoca usluga, računajući od dan a kupovine, pa do isteka poslednjeg časa, poslednjeg dana odabranog perioda.

e) Pružalac usluga – PROWELLNESS D.O.O. TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD privredno društvo osnovano i registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije sa registrovanim sedištem na adresi u TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD – Stari Grad, matični broj: 07552262, PIB: 101821719, čija je pretežna registrovana delatnost 9313 – Delatnost fitnes klubova, kontakt telefon: 011 292 08 20;

f) Članska karta – Lično i neprenosivo sredstvo identifikacije Kupca kod Pružaoca usluga u obliku plastificirane kartice i digitalnog naloga na Aplikaciji.

g) Centar – Odnosi se na objekat pod nazivom Sky Experience na adresi u TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD – Stari Grad u kom Pružalac usluge pruža uslugu.

h) Aplikacija – Odnosi se na aplikaciju „Technogym“ koju Pružalac usluge koristi za zakazivanje termina vežbanja u grupi i kao registar treninga Kupca.?

Kontakt podaci – korisnički servis
na koje se korisnici/kupci mogu obratiti kako bi dobili potrebne informacije u vezi sa narudžbinom ali i u slučaju reklamacije ili otkaza narudžbine:
Naziv firme: PROWELLNESS DOO
Adresa: TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, 11000 BEOGRAD
Kontakt telefon: 0112920820
Kontakt e-mail: info@skyexperience.rs

Dostava robe i eventualna ograničenja
Imajući u vidu činjenicu da prodajemo usluge – vaš račun će biti zadužen čim obavite plaćanje, a istog trenutka će Vam biti dostupna usluga koju ste platili, za koju ćemo Vam dostaviti potvrdu na mejl.

Povraćaj sredstava
U slučaju vraćanja robe/usluge i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PROWELLNESS DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o PDV-u
PDV je uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji
Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

III OPŠTI USLOVI KUPOVINE I KORIŠĆENJA USLUGA
Ovim delom Uslova regulišu se uslovi pod kojima Trgovac prodaje, a Kupac kupuje i koristi Usluge posredstvom veb prodavnice.
Kupac može biti fizičko lice starije od osamnaest godina koje je uplatilo Uslugu ili lice koje ima više od 16 godina, ukoliko je u njegovo ime Uslugu uplatio jedan od roditelja. Za obaveze maloletnih lica u celini je odgovoran roditelj.

 1. Kupovinom određenog paketa Usluga, posredstvom veb prodavnice, Korisnik stiče pravo korišćenja kupljenog Paketa usluga u naznačenom Obračunskom periodu. Pružalac usluga, ne snosi odgovornost ukoliko Kupac ne bude koristio kupljeni Paket usluga iz razloga koji se tiču Kupca, i nije dužan refundirati Kupcu plaćenu cenu. Ovime se ne dira u pravo Kupca na raskid Ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija Pružaoca Usluga, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Uslovima.
  Usluga se aktivira prilikom prvog korišćenja (kluba, saune, treninga, merenja itd.)
  *Usluga se aktivira prilikom popunjavnja Upitnika o Paketu usluga u prostorijama Centra. U navedenom Upitniku će biti definisan datum aktiviranja plaćene Usluge
 2. Paket Usluga se kupuje isključivo elektronski, putem online plaćanja platnim karticama (Visa, Master, Maestro, Dina Card i American Express). Prilikom odabira opcije plaćanje karticom bićete preusmereni na HOLEST E-COMMERCE bezbednu stranicu za plaćanje. Plaćanje obrađuje Banca Intesa AD Beograd i ceo proces plaćanja se odvija na stranicama banke, niti jednog trenutka podaci o kartici nisu dostupni našem sistemu. Nakon uspešnog plaćanja biće Vam dostupne usluge koje ste platili.
  Cena usluge ostaje nepromenjena tokom važenja plaćene Usluge. Svaki Korisnik može otkazati aktivni Paket usluga, kada god to želi. U takvom slučaju iznos koji je plaćen za Paket usluga se ne vraća Korisniku i ne može se preneti na drugo lice pre prethodne saglasnosti Centra. Svaki korisnik koji plaća uslugu ponavljajućeg plaćanja ne može prekinuti uslugu do isteka ugovorenog perioda.
 3. Članska karta je lična i neprenosiva, putem iste se vrši identifikacija korisnika Usluga, vodi evidencija dolazaka i istu je Kupac dužan pokazati na zahtev osoblja Pružaoca usluga. Kupac odgovara za ažurnost ličnih podataka, tačnu adresu i lične kontakte koje je dostavio Pružaocu usluga. Smatra se da su važeći oni podaci koje je Kupac poslednje dao, osim ukoliko pisanim putem nije obavestio Pružaoca usluga, odnosno Pružaoca usluga o njihovoj promeni.
 4. Radi lične bezbednosti, bezbednosti drugih korisnika Centra kao i bezbednosti osoblja, te sprečavanja nedozvoljenih i nezakonitih radnji, Kupac je dužan da za vreme korišćenja Usluga člansku kartu ostavi na recepciji Centra.
 5. Pružanje usluga personalnih treninga u prostorijama Pružaoca usluga dozvoljeno je samo licima angažovanim od strane Pružaoca usluga. Pružanje i/ili korišćenje usluga personalnih treninga od strane trećih lica povlači momentalno isključenje iz članstva, bez obaveze povraćaja članarine od strane Pružaoca usluga ili Trgovca, uz pravo Pružaoca usluga na naknadu štete koja na ovaj način nastane.
 6. Kupac izjavljuje da je svojevoljno, na isključivo svoj rizik i odgovornost, pristupio korišćenju Usluga Pružaoca usluga i korišćenju opreme i objekta pod pretpostavkom postojanja rizika od povređivanja ili zadobijanja bilo kakvih bolesti ili zdravstvenih stanja proizašlih iz aktivnosti u Centru, te mogućnosti nastanka štete.
 7. Kupac je saglasan i upoznat sa činjenicom da zaposleni i predstavnici Pružaoca usluga nemaju iskustva u dijagnostifikovanju, pregledu i tretiranju bilo kakvih medicinskih stanja. Takođe, Kupac se slaže da neće koristiti Centar u slučaju bilo kojeg medicinskog stanja koje uključuje otvorene rane, povrede, infekcije, bolesti i nemogućnost održavanja lične higijene.
 8. Kupac je saglasan da opremu, svlačionice, saune, tuševe ili prostorije Centra koristi na sopstvenu odgovornost. Kupac učestvuje u bilo kojoj aktivnosti, programu, treningu ili nekom drugom trenutno ili buduće dostupnom programu na sopstvenu odgovornost.
 9. Kupac je saglasan da će se pridržavati svih pravila ponašanja i odredbi o kućnom redu istaknutim kod Pružaoca usluga, počev od momenta početka korišćenja Usluga.
 10. Kupac je upoznat da Pružalac usluga ne odgovaraju za gubitak ili krađu ličnih stvari. Pružalac usluga nije odgovoran za lične stvari i dragocenosti Kupca čak ni kada su zaključani u ormarićima.
 11. Kupac je upoznat da je unošenje alkohola, droge, sredstava za doping u prostorije Pružaoca usluga, kao i pušenje u svim prostorijama zabranjeno, te da će Pružalac usluga svaku nezakonitu aktivnost prijaviti nadležnim državnim organima.
 12. Ako se utvrdi da je Kupac prilikom boravka u prostorijama Pružaoca usluga bio nasilan ili da je nekome pretio, biće momentalno izbačen i isključen iz članstva, bez obaveze Pružaoca usluga na vraćanje uplaćenog iznosa članarine ili plaćanja bilo kakve druge naknade isključenom Kupcu.
 13. Kupac izjavljuje da je upozoren da će u slučaju izvršenja krivičnog dela krađe, uništenja i oštećenja tuđe stvari kao i u slučaju izvršenja bilo kog drugog krivičnog dela biti u najkraćem roku prijavljen nadležnim državnim organima.
 14. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da će Pružalac usluga, u slučaju prouzrokovanja štete od strane Kupca i/ili postojanja bilo kakve građansko pravne odgovornosti Kupca, sva svoja prava ostvariti koristeći se svim raspoloživim pravnim sredstvima.
 15. Centar ne snosi odgovornost ukoliko dejstvo više sile ili ponašanje drugih Korisnika utiče na kvalitet pružene usluge. Korisnik u toku trajanja Paketa usluga ima pravo da pismenim putem podnese prigovor. Centar je u obavezi da u roku od 8 dana od datuma dostavljanja prigovora u pisanoj formi od strane Korisnika odgovori na isti.
 16. Kupac je upoznat da će u slučaju da prekrši bilo koje od navedenih pravila kao i pravila ponašanja istaknutih na vidljivom mestu, Pružalac usluga raskinuti ovaj ugovor sa Kupcem, bez obaveze da Kupcu vrate plaćeni iznos članarine u celosti ili delimično.
 17. Kupac izjavljuje da je upoznat sa okolnošću da se prostor Pružaoca usluga snima bezbednosnim kamerama, te da će snimci, po nalogu, biti dostavljeni nadležnim institucijama u skladu sa zakonom.
 18. Kupac izjavljuje da će se blagovremeno upoznati sa svim drugim pravilima ponašanja koja je Pružalac usluga istakao na vidljivo mesto.
 19. Kupovinom Usluga, Kupac prihvata da Pružalac usluga može koristiti njegove lične podatke u svrhe pravilnog i potpunog izvršenja ugovornih obaveza, kao i u marketinške i statističke svrhe, a u skladu sa odredbama navedenim Opštim uslovima prikupljanja, korišćenja i obrade ličnih podataka korisnika, koji predstavljaju sastavni deo ovih Opštih uslova. Opoziv Korisnika da se njegovi lični podaci koriste u marketinške i statističke svrhe ni na koji način ne može predstavljati razlog za prestanak pružanja Usluga kupljenih od strane Pružaoca usluga.
 20. Kupac ovim putem izričito izjavljuje da u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga neće isticati bilo koje zahteve prema Pružaocu usluga, osim zahteva na koje je ovim Opštim uslovima izričito ovlašćen. Sve svoje zahteve u vezi sa ili povodom korišćenja Usluga, Kupac će isticati samo i isključivo prema Pružaocu usluga.
 21. Centar će u toku godine zbog redovnog održavanja ili remonta stavljati van upotrebe pojedine sadržaje ne duže od 3-5 dana, što neće biti predmet produžavanja trajanja Paketa usluga. Centar zadržava pravo da jedanput godišnje, na duži period zatvori Centar za korišćenje,a iz razloga godišnjeg tehničkog održavanja. Centar je dužan da na adekvatan način o tome unapred obavesti Korisnika i svakom isti period nadoknadi produžetkom trajanja Paketa.
 

IV REŠAVANJE REKLAMACIJA KUPACA – Politika reklamacija
Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.

1. Način izjavljivanja reklamacije. Kupci mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Pružaocu usluga u svim poslovnim objektima Pružaoca usluga u kojima se Usluge na koje se reklamacija odnosi koriste, svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena Centara. Recepcioneri Pružaoca usluga u Centru predstavljaju lica ovlašćena za prijem reklamacija. Reklamacije se mogu podneti na jedan od sledećih načina:

 • Usmeno u Centru u kome je usluga korišćena;
 • Pisanim putem na reklamacionom obrascu u Centru;
 • Putem pošte na adresu PROWELLNESS D.O.O. TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD – Stari Grad;
 • Elektronskim putem na mail adresu info@skyexperience.rs;
 
Kupljene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupljenim uslugama ili drugog relevantnog dokaza (kopija računa, slip i sl.) o kupovini, odnosno korišćenju Usluga.Pružalac usluga je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

2. Rok za odlučivanje po reklamaciji. Pružalac usluga je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor Pružaoca usluge na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Pružalac usluge je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Ukoliko Pružalac usluge iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

3. Odgovornost Pružaoca usluge i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Pružalac usluge je dužan da Kupcu kao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj.

Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Pružalac usluge pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;
 • ne odgovara opisu koji je Pružalac usluge dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Kupca;
 • nema posebna svojstva koja je zahtevao Kupac, a koja su Pružaocu usluga bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;
 • nema redovna svojstva usluga iste vrste;
 • ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Pružaoca usluge u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;
 • po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Pružaocu usluga.
 

Pružalac usluga nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

 • nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;
 • je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Pružaoca usluga na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.
 
Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može da zahteva od Pružaoca usluga da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima.

Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Pružaoca usluga, Kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.  Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Kupca kao potrošača i odgovornost Pružalac usluga shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača.

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Pružalac usluga ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da Pružalac usluga iste ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može upozoriti Pružaoca usluga na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Ako do isteka navedenog primerenog roka Pružalac usluga ne postupi po zahtevu Kupca kao potrošača, Kupac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

Ako je očigledno da Pružalac usluga ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Kupac kao potrošač može:

 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete.

Ako Pružalac usluga kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Kupac kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

 • raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;
 • zahtevati naknadu štete. Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

 

V PRAVO KUPCA NA ODUSTANAK OD UGOVORA
U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, a s obzirom da se Usluge prodaju na daljinu, Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana od trenutka njegovog zaključenja. Momentom zaključenja Ugovora smatra se momenat kada je izvršena naplata Usluga, s obzirom da od tog momenta Kupac stiče pravo na korišćenje Usluga. Pravo na odustanak od Ugovora, Kupac ostvaruje dostavljanjem Trgovcu popunjenog Obrasca za odustanak koji se može preuzeti OVDE . Obrazac se Pružaocu usluga može dostaviti putem emaila info@skyexperience.rs.

U slučaju da se Kupac koristi pravom na odustanak od Ugovora nakon započinjanja korišćenja Usluga, Pružalac usluga je ovlašćen da Kupcu naplati, a Kupac je dužan da Pružaocu usluga plati iznos koji je srazmeran izvršenim Uslugama do momenta kada je Kupac obavestio Pružaocu usluga o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora, u skladu sa članom 34 stav 6 Zakona o zaštiti potrošača.

Kupac nema pravo na odustanak od Ugovora nakon što je Usluga u potpunosti izvršena, ako je pružanje Usluge započelo nako izričite prethodne saglasnosti Kupca i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od Ugovora kada Pružalac usluga u potpunosti izvrši Ugovor.

 

VI OPŠTI USLOVI PRIKUPLJANJA, KORIŠĆENJA I OBRADE LIČNIH PODATAKA KUPACA

Zaštita privatnosti korisnika
U ime PROWELLNESS DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.
Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u PROWELLNESS DOO (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Više o tome u našoj Politici privatnosti.

1. Privatnost i poverenje Kupaca su veoma važni za PROWELLNESS D.O.O. TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD kao Rukovaoca Vaših ličnih podataka. Ovo se odražava na način na koji mi kao Pružalac usluga prikupljamo i obrađuje podatke Kupaca. Kupac se savetuje da u potpunosti pročita odredbe ovih Opštih uslova kako bi doneo odluku koje podatke žele da podele sa Pružaocem usluga. Prilikom kupovine Usluga posredstvom sajta skyexperience-shop.rs Pružalac usluga će prikupljati od Kupaca određene lične podatke, a u cilju izvršavanja obaveza koje iz takvog ugovora proističu. Sve aktivnosti Pružaoca usluga u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka Kupca biće obavljane u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti RS i drugim važećim propisima. Sakupljeni podaci će se koristiti isključivo prilikom pružanja usluga, za naše marketinške aktivnosti i radi analize naših prodajnih aktivnosti, a kako bismo Vam na najbolji mogući način predstavili našu ponudu Usluga. Marketinški alati koje Pružalac usluga kao rukovalac Vaših ličnih podataka koristi, mogu biti e-mail, sms, mms ili štampani materijal. Trgovac kao rukovalac Vaših ličnih podataka podleže odgovornosti ukoliko bude vršio obradu Vaših ličnih podataka na način koji je u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Imate pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti u skladu sa čl. 29. i 30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona. Takođe, imate pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona.

2. Pravila o zaštiti privatnosti. Pružalac usluge poštuje Vašu privatnost i obavezuje se da zaštiti privatnost i poverljivost ličnih podataka osoba koje se registruju ili na drugi način povežu sa Pružaocem usluga.

a) Vrste ličnih podataka koje prikupljamo i način njihove upotrebe.
Kako bismo Vam omogućili potpunu informisanost u vezi sa aktuelnim uslugama i ponudama, uz Vašu izričitu saglasnost koju ovim putem dajete prikupljamo sledeće podatke o Vama: Vaše ime, prezime, pol, adresu e-pošte, telefonski broj, broj lične karte i podatke o Vašoj adresi. Vaše pružanje podataka se zasniva na potpuno dobrovoljnoj osnovi, odnosno Vi slobodno odlučujete da li ćete nam dostaviti Vaše podatke i koji će to podaci biti. U slučaju da ne želite da nam dostavite neki od podataka koji je neophodan za pružanje usluga, odnosno zaključenje Ugovora (npr. ime i prezime), zadržavamo pravo da odbijemo da Vam pružimo usluge. U svakom trenutku možete tražiti da Vaše podatke ne koristimo za sprovođenje marketinških aktivnosti, odnosno radi analize naših prodajnih aktivnosti i to neće uticati na opstanak našeg ugovornog odnosa. Podaci kojima se možete identifikovati neće se koristiti ni za kakve druge namene osim za one za koje ste dali izričitu saglasnost.

b) Treće strane.
Pružalac usluga neće prodavati, distribuirati, izdavati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim Vaše lične podatke bilo kome bez vaše izričite dozvole, osim (i) ako ste to dozvolili u skladu s ovim Opštim uslovima kako bi dobili pristup željenim uslugama i (ii) ukoliko smo na to obavezani zakonskm propisima ili odlukama nadležnih organa. Kupac ovim putem daje izričitu saglasnost da Pružalac usluga njegove lične podatke neophodne za identifikaciju (ime, prezime, pol, broj lične karte, email adresa, broj telefona) može dostaviti Pružaocu usluga, a u cilju izvršavanja ugovora, odnosno pružanja Usluga koje je Kupac kupio. Pružalac usluga će obezbediti, odnosno uništi sve lične podatke Kupca koji su mu dostavljeni, odmah po okončanju pružanja Usluga u skladu sa Ugovorom. S vremena na vreme možda ćemo angažovati druga pravna i fizička lica za obavljanje određenih funkcija u naše ime (npr. angažovanje spoljnih saradnika za prenos e-mailova). Oni će u tom slučaju imati pristup Vašim ličnim podacima u ograničenom obimu (na primer samo adresa e-maila) i isključivo kako bi mogli obavljati poslove za koje smo ih angažovali i koji su u skladu sa Vašim pristankom za obradu Vaših ličnih podataka, no ne smeju ih koristiti ni u koju drugu svrhu. U gore navedenim slučajevima, s pružaocima usluga uvek sklapamo ugovore o čuvanju tajnosti podataka kako bismo osigurali da Vaši podaci ostaju sigurni i da se s njima ispravno postupa. Vaši lični podaci neće se iznositi van Republike Srbije, osim u slučaju da su se za tu svrhu preduzeli razumni i potrebni koraci očuvanja potrebnog stepena zaštite Vaših ličnih podataka, u skladu sa Zakonom.

c) Ažuriranje Vaših ličnih podataka.
Pružaocu usluga kao Rukovaocu će biti potrebna Vaša pomoć kako bi se osiguralo da su Vaši lični podaci koje ste nam dostavili ispravni i ažurni. Ukoliko želite izmeniti ili ažurirati Vaše lične podatke ili ukoliko želite da izbrišemo Vaše podatke iz naše baze, to možete učiniti pisanim putem na adresu TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD ili dolaskom u Centar. Na Vaš zahtev, mi ćemo iz naše baze podataka ukloniti sve Vaše lične podatke koje ste nam dostavili i smatraćemo da ste time jednostrano raskinuli zaključeni Ugovor sa nama, te nećemo biti u obavezi da Vam vratimo do tada uplaćeni iznos članarine. Nakon što primimo Vaš zahtev za brisanjem ličnih podataka, nećemo više čuvati ni jedan Vaš lični podatak, osim ako je drugačije određeno propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji. Vaše podatke ćemo čuvati dok sa nama budete bili u ugovornom odnosu, odnosno dok budete koristili naše usluge. Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38. Zakona, kao i u skladu sa svrhom Zakona i njegovim zaštitnim odredbama koje se odnose na ličnosti čiji se podaci štite.

d) Sigurnost.
Vaši lični podaci čuvaju se u lozinkama zaštićenoj bazi podataka i u posebno obezbeđenim ormarima. Pružalac usluga kao Rukovalac Vašim podacima će preduzeti sve mere predostrožnosti (do razumne granice) kako bi se osigurala sigurnost Vaših podataka. Iako ulažemo napore u zaštitu Vaših ličnih podataka, ne možemo Vam bezuslovno garantovati sigurnost podataka koje nam dostavljate, pa to činite na vlastiti rizik.

3. Objavljivanje izmena Opštih uslova.
Sve izmene ovih Opštih uslova Pružalac usluga će blagovremeno istaći u Centru i/ili Vam dostaviti na Vašu e-mail adresu, a pre stupanja na snagu tih izmena. Kao i obično, ako se ne slažete s izmenama Opštih uslova, uvek imate opciju da zahtevate brisanje Vaših ličnih podataka iz naše baze.

4. Način na koji nas možete kontaktirati.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili zahteve u vezi Vaših ličnih podataka koje ste nam učinili dostupnim ili bilo koja druga pitanja o Uslugama i aktuelnim ponudama možete nas kontaktirati na neki od sledećih načina:

 • lično u Centru;
 • poštom na adresu sedišta TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD;
 • putem maila info@skyexperience.rs.
 
VII NA SVE ŠTO NIJE DEFINISANO OVIM OPŠTIM USLOVIMA, PRIMENJIVAĆE SE ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA REPUBLIKE SRBIJE I DRUGI PROPISI VAŽEĆI U REPUBLICI SRBIJI

Sve sporove u vezi sa ugovornim odnosom između Pružaoca usluge i Kupca, Pružalac usluge i Kupac će nastojati da reše sporazumno. U slučaju da sporazumno rešenje spornog pitanja ne bude bilo moguće, za njegovo rešavanje nadležan će biti nadležan sud na teritoriji grada Beograda.

Ovi Opšti uslovi poslovanja privrednog društva PROWELLNESS D.O.O. TADEUŠA KOŠĆUŠKOG 63, BEOGRAD doneti su i objavljeni na internet stranici skyexperience-shop.rs dana 11.01.2024. godine, a stupaju na snagu i primenjuju se počev od dana 12.01.2024 godine.